Mikhail Nikanorov

Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Fyodor Kuznetsov, Mikhail Nikanorov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev 1:05
Olga Savova, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 4 - Kukuska ... Mikolka kukuyet (Scene 3) Olga Savova, Vladimir Zhivopistsev, Evgeny Akimov, Viktor Lutsiuk, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:44
Olga Savova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Andrei Karabanov, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev 1:30
Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 4 - Znachitsa ... znachitsa (Scene 1) Viktor Lutsiuk, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Fyodor Kuznetsov, Grigory Karassev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:11
Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Andrei Karasev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 1 - Prishol soldat Semyon Kotko (Tableau 2 Scene 1) Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Andrei Karasev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:36
Обложка