Afshin Toufighian

Afshin Toufighian
Dungeons (Build Phase) Afshin Toufighian
2:02
Afshin Toufighian
Halloween Special Theme Afshin Toufighian
1:51
Afshin Toufighian
Genie King Boss (Hiding) Afshin Toufighian
1:10
Afshin Toufighian
Dungeon Defenders (Final Theme) Afshin Toufighian
1:47
Afshin Toufighian
Genie King Boss (Fighting) Afshin Toufighian
1:28
Afshin Toufighian
Rooftops (Build Phase) Afshin Toufighian
2:52
Afshin Toufighian
Hail to the Defender Afshin Toufighian
1:08
Afshin Toufighian
Boss Approaching Afshin Toufighian
0:08
Afshin Toufighian
End Credits Theme Afshin Toufighian
2:01
Afshin Toufighian
Karathiki Jungle (Combat Phase) Afshin Toufighian
3:03
Afshin Toufighian
Snowy Village (Build Phase) Afshin Toufighian
3:19
Afshin Toufighian
Castle (Build Phase) Afshin Toufighian
2:01
Afshin Toufighian
Misty Mire (Build Phase) Afshin Toufighian
2:33
Afshin Toufighian
Karathiki Jungle (Build Phase) Afshin Toufighian
2:41
Afshin Toufighian
Series Ev Afshin Toufighian
0:53
Afshin Toufighian
Kraken Boss Afshin Toufighian
2:36
Afshin Toufighian
Arabia (Build Phase) Afshin Toufighian
2:55
Afshin Toufighian
Ancient Joy Afshin Toufighian
3:56
Afshin Toufighian
Arabia (Combat Phase) Afshin Toufighian
3:12
Afshin Toufighian
Sky City (Build Phase) Afshin Toufighian
3:50
Afshin Toufighian
Winter Tavern Afshin Toufighian
3:11
Afshin Toufighian
Etherian Fantasy Afshin Toufighian
3:55
Afshin Toufighian
Spider Queen Boss Afshin Toufighian
2:24
Afshin Toufighian
Finale (Build Phase) Afshin Toufighian
3:42
Afshin Toufighian
Sleepwalkers Afshin Toufighian
3:00
Afshin Toufighian
Aquanos (Build Phase) Afshin Toufighian
3:12
Afshin Toufighian
Ancient Joy Afshin Toufighian
3:54
Afshin Toufighian
The Tavern Afshin Toufighian
2:15
Afshin Toufighian
Dungeon Defenders Afshin Toufighian
1:46
Afshin Toufighian 3:34
Afshin Toufighian 5:59
Afshin Toufighian
Rooftops (Combat Phase) Afshin Toufighian
4:12
Afshin Toufighian
Castle (Combat Phase) Afshin Toufighian
4:16
Afshin Toufighian
Dungeons (Combat Phase) Afshin Toufighian
4:11
Afshin Toufighian
Old One Boss Afshin Toufighian
5:33
Afshin Toufighian
Sky City Boss Afshin Toufighian
4:22
Afshin Toufighian
Aquanos (Combat Phase) Afshin Toufighian
4:41
Afshin Toufighian
The Dream Afshin Toufighian
4:38
Afshin Toufighian
Prayer of Change Afshin Toufighian
4:56
Afshin Toufighian
Misty Mire (Combat Phase) Afshin Toufighian
5:24
Обложка